top of page

AVRUPA İNCİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ 

TEDARİKÇİ KİŞİSEL VERİLER

 AYDINLATMA METNİ 

 

Avrupa İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği (“Poliklinik”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna önem vermekteyiz. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) uyarınca, “Karayolları, Abdi İpekçi Cd. No:32/D Gaziosmanpaşa/İstanbul” adresinde kurulu Kliniğimiz olarak iş ortaklarımıza kişisel verilerinin nasıl toplandığını ve işlendiğini Kanun’da tanımlı olan “Veri Sorumlusu” olarak açıklamak istiyoruz. 

Bu ilişki çerçevesinde, elde edilen bilgi ve belgelerde tarafınız dışında bir başka 3. kişiye ait kişisel veri bulunması durumunda, bu kişisel verileri Kliniğimiz ile paylaşacağınız hususunda ilgili veri sahiplerini Kanun’un 10. maddesi anlamında bilgilendirdiğiniz ve Kanun’un 5. maddesi anlamında paylaşım için gerekli hukuki sebebi temin ettiğiniz Kliniğimiz tarafından kabul edilmektedir ve bu anlamda yürütülmesi gereken aydınlatma ve açık rıza alma yükümlülüğü sizlerin sorumluluğundadır.

Polikliniğimiz nezdinde tarafınıza, çalışanlarınıza ve yetkilendirmiş olduğunuz temsilci ve yetkililerinize ait kişisel verilerinizle ilgili aşağıdaki işlemler mevzuat gereklilikleri yerine getirilerek yapılmaktadır.

SATIN ALMA SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Satın alma süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Adı ve soyadı, 

 • E-posta adresi,

 • IBAN Bilgisi,

 • Vergi numarası,

 • İmza.

Satın alma süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kullanılan kişisel veriler aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır:

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler Klinik kayıtlarında, fiziki ortamda ve e-posta ortamında veya Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve bunların yedeklerinde saklanmaktadır.

Satın alma süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi.

Satın alma süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Satın alma süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Ortaklar, çalışanlar, muhasebe hizmeti alınan kişiler).

TEDARİKÇİLER İLE İŞ VE İLETİŞİMİN YÜRÜTÜLMESİ

Tedarikçiler ile iş ve iletişimin yürütülmesi süreci kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Ad ve soyad,

 • Telefon numarası.

 

Tedarikçiler ile iş ve iletişimin yürütülmesi süreci kapsamında kullanılan kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır; 

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik olan ve olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-mail ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Tedarikçiler ile iş ve iletişimin yürütülmesi süreci kapsamında toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, 

 • İş faaliyetlerinin yürütülmesi.

 

Tedarikçiler ile iş ve iletişimin yürütülmesi süreci kapsamında toplanan kişisel veriler toplanan kişisel veriler aşağıdaki hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

Satın alma süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Muhasebe hizmeti alınan kişiler)

FATURA SÜREÇLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 

Fatura süreçlerinin yürütülmesi kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Adı, soyadı, T.C. Kimlik numarası

 • E-arşiv ve e-fatura fatura üzerinde fatura üzerinde yer alan bilgiler

 • Telefon numarası, e-posta adresi.

 

Fatura süreçlerinin yürütülmesi kapsamında kullanılan kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır; 

 • Tarafınızca fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik olan ve olmayan yöntemler ile toplanmaktadır.

 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-mail ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Fatura süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

 

Fatura süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir;

 • Sözleşmenin ifası.

Fatura süreçlerinin yürütülmesi kapsamında toplanan kişisel veriler yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir; 

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Muhasebe hizmeti alınan kişiler).

ÖDEME İŞLEMLERİ

Ödeme işlemlerine ilişkin süreç kapsamında işlenen kişisel veriler aşağıdakilerdir;

 • Adı, soyadı, imza,

 • Banka hesap bilgileri, IBAN numarası.

 

Ödeme işlemlerine ilişkin süreç kapsamında kullanılan kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle toplanmaktadır; 

 • Tarafınızca ve özlük dosyanızdan fiziksel veya dijital ortamda temin edilen kişisel veriler otomatik olan ve olmayan yöntemler ile toplanmaktadır. 

 • Toplanan kişisel veriler fiziki ortamda, e-mail ortamında, Klinik bilgisayarlarında, sunucularında ve yedeklerinde tutulmaktadır.

 

Ödeme işlemlerine ilişkin süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir;

 • Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi.

 

Ödeme işlemlerine ilişkin süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir.

 • Sözleşmenin kurulması ve ifası.

 

Ödeme işlemlerine ilişkin süreç kapsamında toplanan kişisel verileriniz yukarıda açıklanan amaçlar ile aşağıdaki kişiler ile paylaşılabilir;

 • Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri (Muhasebe hizmeti alınan kişiler).

 

Kanun’un 11. Maddesi uyarınca veri sahibi olarak, aşağıda yer alan haklarınız ile ilgili,  Veri Sorumlusu sıfatı ile Kliniğimize başvurma hakkınız bulunmaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin olarak yapacağınız başvurularınızı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe”ne uygun, yazılı ve ıslak imzalı olarak Klinik adresimiz olan “Karayolları, Abdi İpekçi Cd. No:32/ Gaziosmanpaşa, İstanbul” adresine bizzat elden Avrupa İnci Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Yönetimine iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya avrupaincipr@gmail.com e-mail adresine,  e-posta adresiniz üzerinden iletebilirsiniz.

Saygılarımızla,

AVRUPA İNCİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ   

bottom of page